MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
 

Działalność lecznicza
Z dniem 1 lipca 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z p. zm.) Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą , organem prowadzącym rejestr jest – okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza – w odniesieniu do tych praktyk. Działalność lecznicza lekarzy/lekarzy dentystów w ramach praktyki zawodowej może być wykonywana w formie:
A. jednoosobowej działalności gospodarczej tj.:
1. Indywidualnej praktyki lekarskiej
2. Indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
3. Indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
4. Indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
5. Indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
6. Indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.
B. Spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska ( spółka jawna, jest spółką prawa handlowego rejestrowana w KRS). Nowa forma działalności leczniczej – indywidualna lub specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem powinna być rejestrowana wówczas, gdy lekarz swą aktywność zawodową zamierza skupić wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego ( celem zawarcia kontraktu). Praktyki zarejestrowane ( celem zawarcia kontraktu) przed dniem wejścia w życie ustawy mogą działać na dotychczasowych zasadach przez okres 12 miesięcy. Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej tj. do dnia 30 czerwca 2012 r. muszą dostosować swoją działalność do przepisów tej ustawy.

1. Ustawa o działalności leczniczej wprowadza obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązuje to wszystkich lekarzy którzy wykonują zawód w formie praktyki zawodowej, lekarze będą musieli zawierać tylko jedną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która będzie obejmować wszystkie rodzaje wykonywanej działalności leczniczej. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia oc wg nowych przepisów nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r..
2. Każda praktyka ma obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego , który ma zawierać następujące dane:
• firmę podmiotu,
• cele i zadania podmiotu,
• rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
• miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
• wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z art.28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 9Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz.417 z p.zm./
• organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
• wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.
3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, organ prowadzący rejestr może nałożyć karę pieniężną .
4. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą .

5.Opłaty od 1 lipca 2011 r.
Wpis praktyki zawodowej do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1. 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do złotówki obecnie tj.72zł.
2. Zmiana wpisu w rejestrze stanowi 50% wysokości opłaty za wpis tj. 36zł.

 

 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów